Një popull bimor

Ana BlandianaUnë mendoj se jemi një popull bimor.
Kush ka parë
një pemë në revoltë?